1) IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

La identitat i la resta d'informació sobre la companyia titular del web s'estableix a l'apartat «Dades informatives» accessible des de la pàgina d'inici d'aquest web. D'ara endavant es farà referència a AN Grup per a designar a la companyia titular del web.

Artemi Nolla Grup Gestió de Restaurants, S. L., societat espanyola, amb domicili social a Barcelona, Avda. Diagonal, núm. 405 bis, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 34442, foli 61, plana núm. 2468000, inscripció 1a, i proveïda de C.I.F. núm. B-62.840.673 AN Grup és propietària del domini següent:
http://www.angrup.com

2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Aquestes condicions (d'ara endavant denominades «avís legal») tenen com a objectiu regular l'ús d'aquest web que AN Grup posa a disposició del públic a partir de la present URL.

Si un tercer utilitza el web, a aquest se li atribueix la condició d'usuari i suposa la plena acceptació per part seva de totes i cadascuna de les condicions que s'inclouen en aquest avís legal.

AN Grup pot oferir a través del web serveis o productes que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

Aquest portal web ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots el usuaris a la informació, les activitats, els productes i els diferents serveis que ofereix AN Grup. Es farà referència a totes aquestes informacions, activitats, productes i diferents serveis de manera conjunta en aquest document com a «Continguts».

3) ÚS CORRECTE DEL PORTAL WEB

L'usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, el present avís legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'aquest amb una finalitat o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir un ús normal del web per part d'altres usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar de qualsevol altra manera les dades, els programes o els documents electrònics i tot allò que es trobi en el web d'AN Grup.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals AN Grup presta el servei, així com
a realitzar accions que perjudiquin, interrompin o generin errors en els dits sistemes.

L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics d'AN Grup o de tercers.

AN Grup no es fa responsable dels comentaris i les opinions introduïdes al portal web. L'usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l'ús del portal web es realitza en cada cas sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

Durant la utilització del portal web, l'usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pogués perjudicar la imatge, els interessos i els drets d'AN Grup o de tercers o que pogués perjudicar, inutilitzar o sobrecarregar el portal web o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal del portal web.

AN Grup es reserva el dret a realitzar qualsevol acció o operació de moderació, inclòs l'edició o supressió de missatges que consideri inapropiats. S'adverteix que les operacions de moderació es realitzaran de manera periòdica i amb caràcter previ a la seva publicació efectiva.

AN Grup es reserva el dret a posar a disposició judicial les adreces IP dels usuaris, als efectes indicats anteriorment, si així es requerís.

4) PUBLICITAT

Part del portal web pot incloure continguts publicitaris o bé estar patrocinat. Els anunciants i els patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material que s'ha proporcionat amb la finalitat de que s'inclogui al web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. AN Grup no es farà responsable de cap tipus d'error, inexactitud o irregularitat que puguin presentar els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest portal web poden dirigir-se a l'adreça de correu electrònic següent: ang@angrup.com


5) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva d'AN Grup i, amb caràcter enunciatiu, que no informatiu, el disseny gràfic, el codi de font, els logotips, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i la resta d'elements que apareixen al web.

De la mateixa manera, tots els noms comercials, les marques o els senyals distintius de qualsevol tipus continguts en el web estan protegits per la Llei.

AN Grup no concedeix cap tipus de llicència o d'autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i amb els serveis que s'hi ofereixen.

Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, la distribució, la comercialització, la transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, mitjançant qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest web, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrail d'AN Grup o del titular d'aquests continguts.


6) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. Responsabilitat per l'ús del web

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar degut a la utilització del web. D'aquesta manera, AN Grup, els seus socis, les empreses del grup, els col·laboradors, els empleats i els representants queden exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat que es pogués derivar de les accions de l'usuari.

AN Grup emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en el web. No obstant això, AN Grup no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest web.

L'usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra AN Grup basada en la utilització de l'usuari del web. Si escau, l'usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats a AN Grup amb motiu de les dites reclamacions o accions legals.
6.2. Responsabilitat pel funcionament del web

AN Grup exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, d'omissions, d'interrupcions, de virus informàtics, d'averies telefòniques o de desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a AN Grup.

D'aquesta manera, AN Grup també exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrregues a les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones per mitjà d'intromissions il·legítimes fora del control d'AN Grup.

AN Grup té la facultat de suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat al web per realitzar operacions de manteniment, de reparació, d'actualització o de millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links que conté el web poden conduir a l'usuari a altres webs gestionats per tercers.

AN Grup declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és només la d'informar a l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.

Tampoc s'exigirà cap responsabilitat a AN Grup pel funcionament correcte d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests, de la veracitat i licitud del contingut o de la informació a la que es pot accedir, així com dels perjudicis que pogués patir l'usuari derivats de la informació que trobi al web enllaçat.


7) POLÍTICA RESPECTE DE LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

7.1. A través de formularis
Davant l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per poder continuar informant dels productes, promocions i novetats de ANgrup així com informacions d’interès i novetats del sector de la restauració i la gastronomia cal que ens doni el seu consentiment prement el botó d’acceptació.
L’informem que les seves dades de contacte estan incorporades en un fitxer titularitat de ANgrup amb domicili a Av. Diagonal 405 bis (08008 Barcelona) i no seran cedides ni comunicades a tercers per a finalitats diferents per a les quals han estat subministrades, excepte en els supòsits d’obligació legal.
En qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat a l’adreça postal de ANgrup.
En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).
En cas que volgués donar-se de baixa de les comunicacions podrà realitzar-ho a través de qualsevol de les mateixes.

7.2. A través de cookies

Aquest web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que ens permeten conèixer la informació següent:

- La data i l'hora de l'última vegada que l'usuari ha visitat el nostre web

- El disseny de continguts que l'usuari ha escollit a la seva primera visita al nostre web
- Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides

L'usuari té l'opció d'impedir que es generin cookies, mitjançant la selecció de la preferència corresponent en el seu programa navegador.

7.3. Confidencialitat

AN Grup es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.


8) OBSERVACIONS DE L'USUARI

L'usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves dades personals pròpies i que se li facilitin a AN Grup a través del web no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers ni cap altra disposició legal.

La informació, els materials, els continguts o les observacions que l'usuari faciliti a AN Grup es consideraran no confidencials i AN Grup es reservarà el dret d'utilitzar-les de la manera que consideri més adequada.


9) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS

AN Grup es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense notificació prèvia, les condicions d'ús del present web. L'usuari quedarà automàticament obligat per les condicions d'ús que siguin vigents en el moment en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament les dites condicions d'ús.10) LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o de l'execució del present avís legal es regiran per la legislació espanyola i es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.